Informace o zpracování osobních údajů

I. Správce a subjekt údajů, zdroj osobních údajů

Obchodní společnost Penzion Zaječák s.r.o., IČ: 061 34 432, se sídlem Sadařská 349, 691 05 Zaječí, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 100174 (dále jako "společnost"), v souvislosti s prodejem zboží a poskytovanými službami zpracovává osobní údaje zákazníků, zájemců o poskytnutí služeb a prodej zboží (dále společně označování jako "zákazníci").

Společnost tímto zákazníkům poskytuje informace v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (dále jen jako "nařízení"), jakož i v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákon").

Společnost je ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů správcem osobních údajů zákazníka, případně jeho zaměstnanců či jinak spolupracujících osob, a zákazník a tyto osoby jsou subjekty údajů. Společnost zpracovává osobní údaje zákazníků získané převážně od zákazníků. V případě potřeby zpracovává společnost rovněž osobní údaje zákazníků získané z veřejně dostupných zdrojů (Administrativní registr ekonomických subjektů, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík a jiné).

II. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Společnost zpracovává následující kategorie osobních údajů:

  • Identifikační a kontaktní údaje zákazníka, zejména pak jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, identifikační údaje uvedené v obchodním či jiném rejstříku, adresu bydliště či adresu sídla, číslo občanského průkazu, číslo cestovního pasu, emailová adresa, telefonický kontakt.
  • Údaje o veškerých službách poskytovaných zákazníkovi a prodejích zákazníkovi, údaje z telefonické komunikace, emailové komunikace, chatu a sms.
  • Záznamy z kamerového systému umístěného v areálu společnosti.
  • Údaje o transakcích mezi společností a zákazníkem, údaje o bankovním spojení zákazníka, údaje z platebních karet.

III. Účely a právní důvod zpracování údajů

Společnost osobní údaje zákazníka zpracovává k následujícím účelům a z následujících důvodů:

  • Zpracování je nezbytné k uzavření a plnění smlouvy mezi společností a zákazníkem, jakož i k provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost zákazníka.
  • Zpracování je nezbytné pro účely splnění právních povinností, které se na společnost vztahují. Společnost má zejména povinnosti prevenční a povinnosti obezřetnosti při uzavření smlouvy a při ochraně zejména majetkových práv prostřednictvím kamerového záznamu. Dále má společnost povinnosti vůči orgánům státní správy a samosprávy uložené právními předpisy.
  • Zpracování je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů společnosti. Oprávněným zájmem společnosti může být uplatnění práv ze smlouvy uzavřené mezi společností a zákazníkem. Oprávněným zájmem společnosti může být taktéž obchodní sdělení či jiné sdělení zákazníkovi v souvislosti s prodávaným zbožím nebo poskytovanou službou. Oprávněným zájmem může být rovněž zájem na ochraně majetkových a dalších práv při zabezpečení areálu společnosti kamerovým systémem.

IV. Právní důvod poskytnutí osobních údajů, důsledky jejich neposkytnutí

Poskytování výše uvedených osobních údajů zákazníkem a jejich zpracování ze strany společnosti je zákonným požadavkem a zákazník je povinen tyto údaje poskytnout. Ke zpracování výše uvedených osobních údajů k uvedeným účelům není třeba udělení souhlasu ze strany zákazníka. V případě, že by zákazník neposkytl osobní údaje před uzavřením smlouvy či v době jejího trvání, nebyla by možná jednoznačná identifikace zákazníka pro účely splnění práv a povinností společnosti před uzavřením smlouvy, pro účely uzavření a plnění smlouvy mezi společností a zákazníkem, jakož ani pro účely řádného výkonu práv a povinností plynoucích z této smlouvy a z právních předpisů. Neposkytnutí těchto údajů by znemožnilo realizaci prodeje a poskytnutí služby v požadovaném obsahu a rozsahu.

Účelem kamerového systému je ochrana majetku společnosti, jakož i majetku zaměstnanců, zákazníků a dodavatelů společnosti, kamerový systém slouží jako prevence před trestnou a jinak závadnou činností třetích osob a k případnému prokázání této činnosti. Získávání osobních údajů z kamerového systému je zákonným požadavkem. Kamerový systém neslouží primárně k monitorování činnosti a pohybu osob ani k jejich pravidelnému zpracovávání či vyhodnocování a není umístěn v prostorách, kde je nezbytné respektovat soukromí osob.

V. Příjemci osobních údajů

Společnost poskytuje osobní údaje zákazníka příjemcům a třetím stranám, kterými jsou orgány veřejné moci, fyzické či právnické osoby (zejm. osoby poskytující společnosti účetní služby, osoby poskytující služby v oblasti informačních technologií a osoby poskytující datová úložiště) agentura nebo jiný subjekt. Společnost takto poskytuje údaje bez souhlasu zákazníka pouze v souvislosti s výše vymezenými účely zpracování osobních údajů a z výše uvedených důvodů zpracování. Jakékoli poskytování osobních údajů zákazníka jakýmkoli dalším příjemcům z jiných než zákonných důvodů je možné pouze na základě souhlasu uděleného zákazníkem společnosti. V případě úmyslu předat osobní údaje dalším příjemcům k jiným než uvedeným účelům a z jiných než zákonných důvodů společnost osobní údaje takto předá pouze v případě, že k tomu zákazník předem udělí výslovný souhlas.

VI. Práva zákazníka

Zákazník je oprávněn požadovat od společnosti přístup k osobním údajům týkajícím se zákazníka, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, nebude-li tím ohrožen nebo znemožněn výkon práv a povinností plynoucích ze smlouvy uzavřené mezi společností a zákazníkem, jakož i z právních předpisů.

Zákazník je oprávněn podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je pro Českou republiku Úřad pro ochranu osobních údajů.

VII. Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje zákazníka, vyjma záznamů z kamerového systému, budou uloženy po dobu trvání smluvního vztahu mezi společností a zákazníkem a po skončení smluvního vztahu po dobu trvání oprávněných zájmů společnosti. V dalších případech budou osobní údaje uchovány pak po dobu trvání doby pro archivaci daných zvláštními právními předpisy, zejména zákonem o archivnictví. Osobní údaje z kamerového systému budou uloženy krátkodobě po dobu nezbytnou ke zjištění případné škody vzniklé na majetku společnosti nebo jiného porušení práv.

Totožnost správce se shoduje s údaji výše uvedenými. Kontaktní údaje správce jsou uvedeny na webových stránkách.


vytvořil pixelhouse.cz